Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Godziny otwarcia | Ceny biletów

UWAGA! 
23.06.2024 wszystkie budynki muzeum zamknięte

29.06.2024 - Wszystkie obiekty muzeum czynne w godz. 14:00-18:00 

GMACH GŁÓWNY

Mały Rynek 7 

 • wtorek     09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • środa       09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • czwartek 09:30-18:00 ((zwiedzanie do 17.45 bezpłatny wstęp)
 • piątek      09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • sobota     09:00-18:00 (zwiedzanie do 17.45)
 • niedziela  12:00-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • w poniedziałki muzeum nieczynne,
 • Muzeum nieczynne w ostatnią niedziele miesiąca.

Bilet wstępu Główny budynek wystawienniczy (wystawy stałe i czasowa) oraz Galeria Muzeum Śląska Opolskiego:
bilet normalny - 15,00 zł
bilet ulgowy - 10,00 zł
bilet grupowy (grupy od 10 os.) - 5 zł/os.

Oprowadzanie po wystawach stałych 50,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).

Oprowadzanie po jednej ekspozycji 25,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
Liczebność grup - minimalna 10 osób w grupie, maksymalnie 30 osób.

Telefon do kasy muzeum: 77 443 17 54


KAMIENICA CZYNSZOWA
UWAGA w dniach 9-10.07 Kamienica czynszowa zamknięta

ul. św. Wojciecha 9 – czynne dla zwiedzających w godzinach:
 • wtorek 09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • środa 09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • czwartek 09:30-18:00 ((zwiedzanie do 17.45 bezpłatny wstęp)
 • piątek 09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • sobota 09:00-18:00 (zwiedzanie do 17.45)  
 • niedziela 12:00-17:00 (zwiedzanie do 16.45)

- zwiedzanie Kamienicy możliwe jest o stałych godzinach tj. 9:00* (sobota) 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00* (czwartek, sobota).
- Kamienica czynszowa nieczynna w poniedziałki
- Kamienica czynszowa nieczynna w ostatnią niedzielę miesiąca.

UWAGA !! 28.06.2024 - Kamienica czynszowa nieczynna 

Bilety wstępu:

bilet normalny - 10,00 zł
bilet ulgowy - 6,00 zł
bilet grupowy (grupy od 10 os.) - 5 zł/os.

Oprowadzanie po Kamienicy Czynszowej 25 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu). Liczebność grup - minimalna 5 osób w grupie, maksymalnie 20 osób.

Aby zakupić bilet i/lub wejść do Kamienicy należy podejść do kasy głównej mieszczącej się w budynku gmachu głównym Muzeum – Mały Rynek 7 (wejście przy schodach do Kościoła na Górce).


GALERIA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

ul. Ozimska 10 – czynna dla zwiedzających w godzinach:
 • wtorek      09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • środa        09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • czwartek  09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45 bezpłatny wstęp)
 • piątek       09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)
 • sobota      09:30-17:00 (zwiedzanie do 16.45)

- Galeria nieczynna w poniedziałki i niedziele

Bilet wstępu:
bilet normalny - 8,00 zł
bilet ulgowy - 5,00 zł


MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO

ul. Leśnicka 28,  Góra Św. Anny 

 • wtorek     09:00-16:00
 • środa        09:00-16:00
 • czwartek  09:00-16:00 (bezpłatny wstęp)
 • piątek       09:00-16:00
 • sobota      09:00-16:00 
 • niedziela  09:00-16:00

- Muzeum w sezonie zimowym (grudzień-luty) nieczynne w niedzielę
- Muzeum nieczynne w ostatnią niedziele miesiąca.

Bilet wstępu:
bilet normalny - 8,00 zł
bilet ulgowy - 5,00 złRegulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin zwiedzania Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego (zwanego dalej Muzeum), zlokalizowanych w: Opolu przy ul. Mały Rynek 7-7a (Gmach Główny) oraz ul. św. Wojciecha 9 (Kamienicy Czynszowej), ul. Ozimska 10 (Galerii Muzeum Śląska Opolskiego) oraz w Górze Św. Anny, ul. Leśnicka 28 (Oddział Muzeum Śląska Opolskiego ? Muzeum Czynu Powstańczego),

2. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji, w tym w szczególności Regulaminu, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.

3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, przy czym w każdą ostatnią niedzielę miesiąca wszystkie punkty ekspozycyjne Muzeum, z wyjątkiem Muzeum Czynu Powstańczego są nieczynne.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne oraz inne dni wskazane przez Dyrektora Muzeum każdorazowo odrębnymi zarządzeniami.

5. Osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę Muzeum najpóźniej 15 minut przed zamknięciem, uwzględniając przy tym ewentualny czas konieczny na odebranie odzieży i rzeczy przechowywanych w szatni.

6. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

7. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może udostępnić ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum.

8. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony. Informacja o czasowym wyłączeniu ze zwiedzania podawana jest przed zakupem biletu wstępu przez kasjera Muzeum lub umieszczona jest na stronie internetowej Muzeum.

9. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum muzeum.opole.pl.

10. W obiektach Muzeum oraz na terenach wokół budynków (także na dziedzińcu) działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:

a) administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,

b) dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, a także innych osób przebywających na terenie Muzeum,

c) dane osobowe zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,

d) dane osobowe zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50 dni/do nadpisania,

e) w odniesieniu do danych osobowych zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

12. Zwiedzający posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących zwiedzającego;

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;

13. Zwiedzającemu nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14. Zgody Dyrektora Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:

a) wjazd pojazdów na teren Muzeum,

b) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),

c) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,

d) wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum w celach komercyjnych,

e) wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe).

f) wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających, do celów prywatnych, jest bezpłatne.

15. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.

16. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

17. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

18. Zakupienie biletu oznacza automatycznie akceptację zasad niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej muzeum.opole.pl oraz w kasach biletowych Muzeum.

2. Sprzedaż biletów

1. Podstawą zwiedzania Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu/paragonu lub zaproszenia, które należy zachować do kontroli.

2. Zwiedzanie wystaw Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach i warsztatach oferowanych w ramach oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum jest odpłatne.

3. W ramach oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum organizuje również wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej muzeum.opole.pl.

4. Czwartek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych Muzeum (nie dotyczy wstępu na wystawy czasowe oraz usługi oprowadzania, na które należy zakupić osobny bilet).

5. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum. Aktualny cennik znajduje się w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeum.opole.pl

6. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w cenniku. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.

7. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówkową oraz kartami płatniczymi (z wyłączeniem kasy w Górze św. Anny), w walucie polskiej.

8. Zakupione w kasach Muzeum bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

9. Zakup biletów wstępu na wydarzenia i warsztaty jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

10. Bilety na wystawy, w dniu ich zwiedzania, można kupić wyłącznie w kasach Muzeum, najpóźniej na pół godziny przed jego zamknięciem.

11. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu na wystawy i/lub warsztaty/wydarzenia w kasach biletowych. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed dokonaniem zakupu.

3

Zasady zwiedzania:

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.

2. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem. Muzeum chronione jest przez wewnętrzną służbę ochrony, działającą na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

3. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy. Niedopuszczalne jest poruszanie się po Muzeum na deskorolkach, rolkach i innych urządzeniach tego typu.

4. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Muzeum odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

5. Grupy szkolne mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna.

6. Nauczyciel/opiekun grupy szkolnej/dziecięcej/młodzieżowej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod jego opieką. Musi być także obecny podczas zajęć/warsztatów/lekcji prowadzonych przez pracowników Muzeum.

7. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

8. Osobom naruszającym przepisy niniejszego Regulaminu można odmówić wstępu na teren Muzeum lub z tego terenu usunąć. Pracownik ochrony Muzeum ma prawo do interwencji, odmowy wstępu oraz wyproszenia z obiektów Muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Muzeum.

9. W przypadkach, o których mowa w punkcie poprzednim, opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.

10. Przed wejściem na sale ekspozycyjne duże plecaki, torby, walizki, parasole itp. oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.

11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

12. Na terenie Muzeum obowiązują dodatkowo następujące zakazy:

• prowadzenia rozmów telefonicznych lub innych konwersacji głosowych przez Internet podczas zwiedzania ekspozycji;

• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);

• wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników organizowanych w Muzeum wydarzeń;

• biegania i ślizgania się na terenie Muzeum;

• niszczenie terenów zielonych, wystroju artystycznego i wyposażenia technicznego Muzeum,

• głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;

• palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz używania otwartego ognia;

• spożywania artykułów spożywczych i napojów (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych);

• wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się poza barierki;

• wprowadzania do budynku Muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących;

• wnoszenia broni palnej, ostrych przedmiotów i materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

• dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia Muzeum;

• dokonywania jakiegokolwiek niszczenia elementów ekspozycji i wyposażenia Muzeum pod rygorem wdrożenia sankcji karnoprawnych oraz cywilnoprawnych.

• prowadzenia bez pisemnej zgody Dyrektora Muzeum działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej;

• śmiecenia;

• dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;

• celowego fotografowania i filmowania systemów zabezpieczenie technicznego Muzeum.

13. O niebezpiecznym charakterze przedmiotów wnoszonych na teren obiektów Muzeum oraz o niebezpiecznym czy też sprzecznym z przedmiotowym Regulaminem zachowaniu zwiedzających Muzeum decydują każdorazowo pracownicy lub pracownicy ochrony Muzeum. Pracownik ochrony może zabronić wniesienia na teren Muzeum przedmiotów, jeżeli uzna je za niebezpieczne lub stanowiące przeszkodę lub utrudnienie dla innych zwiedzających;

14. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez nich szkody na osobach i mieniu Muzeum lub osób trzecich (w tym pracowników i innych zwiedzających).

15. Dyrektor Muzeum przyjmuje ewentualne skargi i wnioski listownie na adres głównej siedziby Muzeum lub mailowo, na adres: sekretariat@muzeum.opole.pl

________________________________________

Regulamin pracowni plastycznej w Muzeum Śląska Opolskiego

I. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, graficznych, w tym zajęć z linorytu organizowanych przez Organizatora na rzecz uczestników.

1.2. Przez Organizatora rozumie się Muzeum Śląska Opolskiego, św. Wojciecha 13, 45-015 Opole.

1.3. Warsztaty odbywają się w ramach działalności statutowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

1.4. Warsztaty są adresowane do wybranych grup wiekowych.

1.5. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu. W przypadku osób małoletnich na udział w zajęciach konieczna jest zgoda rodziców/ prawnych opiekunów.

1.6. Warsztaty plastyczne pozwolą na efektywne spędzanie czasu wolnego i odkrycie nowych pasji, ich celem jest także rozwijanie sprawności manualnej oraz rozbudzanie wyobraźni uczestników.

II. Udział w warsztatach

2.1. Udział w warsztatach jest płatny.

2.2. Uczestnicy zajęć mogą przebywać w pracowni tylko w obecności opiekuna grupy bądź osoby prowadzącej zajęcia.

2.3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do sprawdzenia porządku przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Miejsce pracy powinno być wyczyszczone i nie wymagające interwencji osób trzecich w jego uprzątnięcie.

2.4. Osoba prowadząca zajęcia pozostaje do dyspozycji uczestników, także w razie niepewności, bądź niewiedzy w zakresie korzystania z narzędzi np. do wykonywania linorytu.

2.5. Uczestnik warsztatów powinien używając dłut do linorytu używać ich zgodnie z przeznaczeniem i po wysłuchaniu instruktażu osoby prowadzącej zajęcia,

2.6. Osoba prowadząca zajęcia zapewnia przygotowaną salę przez Organizatora, opiekę merytoryczną, łącznie z przedstawieniem zasad pracy dłutem i innymi narzędziami.

2.7. Muzeum Śląska Opolskiego nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.

III. Zasady Bezpieczeństwa Higieny Pracy

3.1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, poszanowania mienia instytucji i kulturalnego zachowania się względem współuczestników warsztatów, prowadzącego, innych pracowników oraz stosowania się do poleceń prowadzącego.

3.1. Podczas zajęć uczestnicy są zobowiązani są do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa Higieny Pracy. Nieprzestrzeganie zasad w razie wypadku, lub uszkodzenia wyposażenia pracowni wiąże się z poniesieniem kosztów naprawy lub usunięcia zaistniałych zniszczeń.

3.2. W wypadku poniesionych ran przy pracy twórczej z matrycą linorytniczą uczestnik zajęć powinien zgłosić to niezwłocznie prowadzącemu zajęcia bądź opiekunowi grupy.

3.3. Prasę drukarską obsługuje wyłącznie osoba prowadząca zajęcia.

3.4. Organizator udostępnia Uczestnikom warsztatów narzędzia czyste, nieuszkodzone, każdorazowo dezynfekowane w razie skaleczeń.

3.5. Ewentualne draśnięcia, zadrapania, rany niezwłocznie zostają zdezynfekowane i zaklejone plastrem przez osobę prowadzącą zajęcia, narzędzia zaś zostają zabezpieczone do utylizacji i nie powracają do używania.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Uczestnicy warsztatów i przedstawiciele organizatorów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy biorący udział w zajęciach poświadczają zapoznanie się z regulaminem.

4.2. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie warsztatów.

4.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, poprzez Organizatora bądź osobę prowadzącą zajęcia.

4.4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego.


Załączniki

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.