Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Projekty realizowane przez Muzeum

Aktualnie realizowane projekty:

Muzeum Śląska Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

NAZWA PROJEKTU: „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny - I etap.”

Nr projektu: RPOP.12.02.01-16-0001/22

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU:

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU
5 305 507,19


OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020:
1) 12- Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim

2) 12.02- Efektywność energetyczna w ramach REACT-EU

2) 12.02.01- Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU

CEL TEMATYCZNY:
- wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

OKRES REALIZOWANIA PROJEKTU:

OD
2022-02-14
DO (zakończenie rzeczowe)
2023-09-30
DO (zakończenie finansowe)
2023-09-30 


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – etap I” realizowany będzie przez instytucję kultury o regionalnym zasięgu działalności: Muzeum Śląska Opolskiego (MŚO). Przedmiotem projektu są działania w zakresie głębokiej termomodernizacji budynku Domu Polskiego oraz głównej Sali wystawienniczej na terenie Muzeum czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Projekt dot. obiektu zabytkowego. Właścicielem budynku objętego projektem jest MŚO. Projekt realizowany jest w okresie 14.02.2022-30.06.2023.
Projekt zakłada realizacje 3 zadań:
- Zadanie 1 - Termomodernizacja przegród budynku.
- Zadanie 2 - Modernizacja oświetlenia.
- Zadanie 3 - Modernizacja systemu grzewczego i wentylacji.

Realizacja projektu odpowiada za zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy. Przedmiotowy projekt realizuje wskaźniki projektu. Efektami realizacji inwestycji będzie dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w wyniku wybudowania jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE, poprawa efektywności energetycznej przez zmodernizowanie pod katem energetycznym budynków Muzeum Czynu Powstańczego.

CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020:

Celem projektu „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – etap I” jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Muzeum Czynu Powstańczego w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19. Projekt realizuje cel dotyczący odbudowy regionu po pandemii COVID-19, poprzez poprawę standardów technicznych budynku Muzeum, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie jego atrakcyjności i dostępności dla odwiedzających,. Budynek "Domu Polskiego" jest zabytkiem. W przypadku obiektów zabytkowych w kontekście poprawy efektywności energetycznej celem jest najsprawniejsze i najbardziej ekonomiczne gospodarowanie obiektami zabytkowymi w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie badanie konserwatorskie oraz wydane Pozwolenia Konserwatorskie maja na celu zabezpieczenie substancji historycznej w procesie termomodernizacji obiektów zabytkowych. Projekt dotyczy obiektu o znaczącej funkcji społecznej.
Cele szczegółowe projektu:
1. Poprawa standardów technicznych prezentacji oferty kulturalnej Muzeum Czynu Powstańczego, w tym "Domu Polskiego" oraz głównej Sali wystawienniczej;
2. Ochrona zabytku Muzeum Czynu Powstańczego przed zniszczeniem i degradacją;
3. Zapewnienie efektywności budynku "Domu Polskiego" oraz głównej Sali wystawienniczej;
4. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania w zakresie kosztów ogrzewania "Domu Polskiego" i Głównej Sali Wystawienniczej w Muzeum Czynu Powstańczego;
5. Wzrost zainteresowania mieszkańców Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów oraz turystów z kraju i zagranicy ofertą Muzeum Czynu Powstańczego;
6. Promocja kultury i dziedzictwa narodowego Opolszczyzny w kraju i zagranicą.
Cel główny i cele szczegółowe zostaną osiągnięte najpóźniej na koniec pełnego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto pośrednie oddziaływanie projektu obejmie:
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Samorząd lokalny Miasta i Gminy Leśnica
gdyż obiekt kultury o poprawionej dostępności z nową atrakcyjną ofertą kulturalną przyciągną nowych turystów, co przełoży się na wzrost dochodów województwa;
- mieszkańców, gdyż oferta kulturalna Muzeum Czynu Powstańczego stanowi atrakcyjna propozycje spędzania wolnego czasu, ośrodek kształtowania postaw obywatelskich, utrwalania artefaktów historii - dobrze spędzony czas wony przekłada się na efektywność życia zawodowego.
Projekt jest zgodny z:
- cele głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 "Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjnośc8i oraz poprawa jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim" poprzez inwestycje poprawiającą efektywność energetyczną budynków, przekładającą się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
- celem poddziałania 12.2.1 "Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19 poprzez realizację zadań zmierzających do obniżenia energochłonności budynków dzięki kompleksowej termomodernizacji, generującej oszczędności ciepła i energii.
Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie oszczędność energii cieplnej, pierwotnej i końcowej w budynku publicznym, produkcja energii cieplnej z nowej instalacji wykorzystującej OZE i spadek emisji gazów cieplarnianych.


Projekty realizowane w 2022 roku

NAZWA PROJEKTU: „Historie po fachu – śladami opolskiego rzemiosła tradycyjnego” 

„Historie po fachu – śladami opolskiego rzemiosła tradycyjnego” to inicjatywa, której celem było przybliżenie mieszkańcom regionu historii dawnych zawodów, jak również przedstawienie tradycyjnych procesów wytwórczych praktykowanych na terenie miasta dawniej i dziś. Punktem wyjścia do realizacji zadania i jego bazą tematyczną była historia rzemieślników działających w Opolu na przestrzeni wieków. W projekcie uwzględnione zostały kompleksowe działania edukacyjne poruszające tematykę zawodów ginących, a także działania dotyczące tzw. nowej fali rzemieślników, z powodzeniem wykorzystujących tajniki dawnych rzemiosł. W toku różnorodnych działań wskazano na potencjał dawnych tradycyjnych rzemiosł w nowoczesnej rzeczywistości, w zetknięciu z nowoczesnymi technologiami, surowcami oraz ideami recyklingu.

Działania dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Realizacja projektu: 01.08.- 30.11.2022
Partnerzy projektu:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu
Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu
Klub Seniora „Chaberek” w Opolu
Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek z siedzibą w Warszawie (Fundacja Belleepoque)
Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział Opole
Kuratorium Oświaty w Opolu

Działania zrealizowane w ramach projektu:
· Dawne zawody w miniaturze - wystawa czasowa przygotowana we współpracy z Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, 3.09-29.10.2022
· Fokus na fach - konkurs fotograficzny dotyczący rzemiosła w Opolu, 01.09.-21.10.2022
· Rzemieślnicze spotkania muzealne połączone z warsztatami (kowalstwo, garncarstwo, piernikarstwo, kaletnictwo, plecionkarstwo, wrzesień – październik 2022):
· Cykl bezpłatnych warsztatów dla przedszkolnych i szkolnych grup zorganizowanych, 19.09-15.11.2022,
· Bezpłatne karty pracy - poświęcone dawnemu rzemiosłu, wspierające wspólne, rodzinne zwiedzanie muzealnych wystaw, w tym stałej wystawy historycznej i etnograficznej, dostępne w muzealnej kasie

Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. 


NAZWA PROJEKTU: "Mamy Rady Na Odpady "

Projekt: "Mamy Rady Na Odpady " – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" oraz Gminą Kędzierzyn-Koźle. Numer projektu: RPOP.05.02.00-16-0003/20, Numer decyzji: RPOP.05.02.00-16-0003/20-00 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.