Rembrandt - wystawa rycin

3 września - 15 października 2019

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom!

ZAPRASZAMY NA NOWĄ WYSTAWĘ

Oferta kulturalna
- Wrzesień 2019

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny 6 czerwca 2019 r.

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

 

Zmiana cen biletów wstępu do Muzeum Śląska Opolskiego

od 7 stycznia 2019 roku

 


  1.  

   Główny budynek wystawienniczy – Mały Rynek 7 i 7a

    

   Siedziba główna

   • bilet normalny – 10,00 zł
   • bilet ulgowy – 6,00 zł

   Oprowadzanie po wystawach stałych 50,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
   Liczebność grup – minimalnie 10 osób w grupie, maksymalnie 30 osób.

   niepelnosprawni

   Gmach główny jest przystosowany
   dla osób niepełnosprawnych

 


  1.  

   Kamienica czynszowa – ul. Św. Wojciecha 9

    

   Kamienica Czynszowa

   • bilet normalny – 10,00 zł
   • bilet ulgowy – 6,00 zł

   Oprowadzanie po kamienicy czynszowej – 25,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
   Liczebność grup – minimalnie 5 osób w grupie, maksymalnie 15 osób.

 


  1.  

   Galeria Muzeum Śląska Opolskiego – ul. Ozimska 10

   Galeria MŚO

   • bilet normalny – 10,00 zł
   • bilet ulgowy – 6,00 zł

 


  1.  

   Bilet łączony ważny przez jeden dzień:
   Główny budynek wystawienniczy, Galeria Muzeum Śląska Opolskiego, Kamienica Czynszowa

    

   • bilet normalny – 25,00 zł
   • bilet ulgowy – 15,00 zł

 


 1.  

  Oddział Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

  Muzeum Czynu Powstańczego

  • bilet normalny – 6,00 zł
  • bilet ulgowy – 4,00 zł

  Oprowadzanie po ekspozycjach – 25,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu). Liczebność grup – minimalnie 10 osób w grupie, maksymalnie 30 osób.

 2.  

W czwartki wstęp do wszystkich obiektów Muzeum jest bezpłatny

W tym dniu obowiązuje bilet wstępu na wystawy czasowe.
Rezerwacje terminów dla grup zorganizowanych z przewodnikiem przyjmuje:
Dział Edukacji Muzealnej
tel. (77) 44 31 761
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

opolska-karta-rodziny-i-seniora

 


 

Dodatkowe cenniki oraz informacje:

 

 1. Oprowadzanie po ekspozycjach w języku obcym (dotyczy wszystkich obiektów) – 150,00 zł od grupy (uiszczenie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu wstępu do obiektu).
 2. Lekcje muzealne – 10,00 zł od osoby. Bilet na lekcje muzealne uprawnia do zwiedzania Muzeum.
 3. Warsztaty plastyczne –10,00 zł od osoby. Bilet warsztatowy uprawnia do zwiedzania Muzeum.
 4. Warsztaty terenowe – 10,00 zł od osoby. Bilet warsztatowy uprawnia do zwiedzania Muzeum.
 5. W czwartki wstęp na wszystkie wystawy stałe w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego jest bezpłatny. W tym dniu obowiązuje bilet wstępu na wystawy czasowe.
 6. Poszczególne rodzaje biletów przysługują (na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach /Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24):
  1. 1) Bilety ulgowe – za okazaniem stosownych dokumentów:
   • uczniom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • nauczycielom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
   • kombatantom;
   • Zgodnie z Opolską Kartą Rodziny i Seniora wprowadza się 50% zniżkę na podstawowy bilet wstępu normalny i ulgowy do Muzeum Śląska Opolskiego.
  2. 2) Bilety bezpłatne – za okazaniem stosownych dokumentów:
   • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
   • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
   • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów / ICOM/ lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków / ICOMOS/;
   • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180,poz.1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz.305);
   • dzieciom do lat sześciu;
   • przewodnikom PTTK;
   • opiekunom grup;
   • uczniom Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu;
   • studentom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
  3. 3) Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są:
   • legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich;
   • legitymacja emeryta-rencisty;
   • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
   • legitymacje służbowe przysługujące osobom o których mowa w pkt. III.1 ust. trzeci oraz w pkt. III.2 ust. drugi;
   • zaświadczenia lub legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
   • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
   • Karta Polaka;
   • dokumenty potwierdzające wiek;
   • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt.III.1 ust. pierwszy, drugi i trzeci, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  4. 4) Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Designed and supported by
ARS Group
loading