Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
oraz Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

?Światło na sztukę ? ochrona i rozwój infrastruktury obiektów
Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego
celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności
opolskiej oferty kulturalnej?

 

Projekt ?Światło na sztukę ? ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej? realizowany będzie przez dwie instytucje kultury o regionalnym zasięgu działalności: – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ? lider projektu/wnioskodawca; – Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu ? partner projektu. Projekt obejmuje działania w zakresie remontu, przebudowy i modernizacji obiektów kultury zlokalizowanych na terenie miasta Opola stanowiących atrakcje turystyczne dla przyjezdnych oraz propozycję spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Regionu. Projekt realizowany jest w okresie od: 24.05.2016 do 30.11.2018.

Celem głównym projektu jest poprawa odbioru i wzrost dostępności oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostepnienie zbiorów i zasobów instytucji kultury oraz działania informacyjne i edukacyjne.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Zwiększenie przestrzeni wystawienniczej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz udostępnienie zwiedzającym nieprezentowanych obecnie, ze względu na brak możliwości infrastrukturalnych, muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;
  2. Poprawa standardów technicznych prezentacji oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
  3. Ochrona zabytków (budynek Galerii) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przed zniszczeniem i degradacją
  4. Wzrost zainteresowania mieszkańców Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów oraz turystów z kraju i zagranicy ofertą Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
  5. Promocja kultury i dziedzictwa narodowego Opolszczyzny w kraju i za granicą;
  6. Zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym oraz o ograniczonej mobilności, w tym gdy barierą dostępu jest odległość od miejsca zamieszkania (inne województwo, kraj);
  7. Stworzenie i realizacja wspólnego programu kulturalno-edukacyjnego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

 

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym nr 3 realizacji osi priorytetowej V RPO WO na lata 2014-2020 tj.: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu, gdyż w wyniku jego realizacji:

-zostanie udostępniony jeden niedostępny dotychczas dla zwiedzających obiekt dziedzictwa narodowego ? piwnica z historyczną studnią;

-zapewniony zostanie dostęp do zbiorów Jana Cybisa w formie elektronicznej na specjalnie w tym celu stworzonym portalu dostosowanym do osób niedowidzących;

-zwiększeniu ulegnie powierzchnia wystawiennicza Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, co da możliwość organizacji dodatkowych wystaw;

-poprawie ulegną standardy techniczne prezentacji oferty kulturalnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, co przełoży się na wzrost jej atrakcyjności, co przyciągnie nowych zwiedzających/uczestników spektakli (lepsza dostępność ze względu na spełnienie oczekiwań potencjalnego odbiorcy);

– wzrost dostępności zasobów kultury realizowany będzie również poprzez działania informacyjne i edukacyjne zaplanowane w ramach projektu.

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę ? ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego