Dodatkowe obostrzenia
MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU
w zakresie uczestnictwa odbiorców w przedsięwzięciach kulturalno-upowszechniających organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792).

1. Regulamin zwiedzania Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wprowadzony zarządzeniem nr. 23/2019 z 22 sierpnia 2019 t. wraz z zarządzeniem nr 27/2020 Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie: dodatkowych obostrzeń związanych z udostępnieniem obiektów wystawienniczych Muzeum Śląska Opolskiego dla zwiedzających w okresie stany epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pozostają do dalszego respektowania w obiektach wystawienniczych Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny (zwanego dalej również jako Muzeum).

2. W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się na czas trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowe obostrzenia w zakresie uczestnictwa odbiorców w przedsięwzięciach kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny w celu zapewnienia właściwych warunków reżimu sanitarnego:

1) prosimy, aby osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych uczestników przedsięwzięć, zwiedzających oraz pracowników Muzeum nie korzystały w tym czasie z oferty Muzeum bezpośrednio w obiektach wystawienniczych,

2) w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa odbiorcom i pracownikom jednocześnie w wyodrębnionej sali, w której organizowane jest przedsięwzięcie może przebywać maksymalnie 1 osoba na 4m2, natomiast w przypadku organizacji przedsięwzięć w przestrzeni otwartej konieczne jest zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami min. ok 2m,

3) ilość uczestników danego przedsięwzięcia odbywającego się w wyodrębnionych salach nie wlicza się do limitu zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w obiektach wystawienniczych Muzeum, określonych odrębnym zarządzeniem,

4) Muzeum zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sal wystawienniczych ze zwiedzania w trakcie realizacji przedsięwzięć kulturalno-upowszechnieniowych,

5) uczestnicy przedsięwzięć kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych w Muzeum mają obowiązek:

a) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, z wyjątkiem osób wskazanych w 18 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 7920), tj. w szczególności dziecka do 4 roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,

b) dezynfekcji rąk po wejściu do obiektu płynem dostępnym dla zwiedzających Muzeum (płyny dostępne w okolicach wejścia do obiektu),

c) zachowania ok 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób przebywających w obiektach Muzeum,

d) unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, tj. poręczami, klamkami, itp.,

e) korzystanie z wind dostępnych w Muzeum jedynie przez osoby niepełnosprawne lub starsze, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z klatek schodowych,

f) stosowania się do bezpośrednich zaleceń ochrony i pracowników obsługi wystaw oraz prowadzących dane przedsięwzięcie.

6) brak możliwości korzystania z szatni w obiektach Muzeum,

7) brak możliwości organizowania przez Muzeum poczęstunku podczas przedsięwzięć kulturalno-upowszechnieniowych,

8) zachowanie ostrożności i higieny w przypadku korzystania z toalet dostępnych dla zwiedzających, w szczególności prawidłowe mycie rąk zgodnie z dostępnymi wytycznymi,

9) sale, w których odbywały się dane przedsięwzięcia kulturalno-upowszechnieniowe przed i po przedsięwzięciu podlegają wietrzeniu i dezynfekcji.

3. Uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych przez Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszych dodatkowych obostrzeń oraz Regulaminu zwiedzania.

 

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU ZWIEDZANIA DOSTĘPNA POD ADRESEM:
http://muzeum.opole.pl/regulamin-zwiedzania/


Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

 1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

 1. Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 1. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

– bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

– zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

 1. Ważne telefony:
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu

Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głubczycach

Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku

Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach

Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Namysłowie

Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie

Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie

Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku

Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

 • Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)

800 -190- 590

 1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
 2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
 • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800