Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MŚO nr 46/2020
z dnia  10 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe obostrzenia

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

w zakresie uczestnictwa odbiorców
w przedsięwzięciach kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych
przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze św. Anny w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 poz. 1356 z późn. zm.).

 

 

 1. Regulamin zwiedzania Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wprowadzony zarządzeniem
  nr 23/2019 z 22 sierpnia 2019 r. wraz z zarządzeniem nr 47/2020 Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  w Opolu z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: dodatkowych obostrzeń związanych z udostępnieniem obiektów wystawienniczych Muzeum Śląska Opolskiego dla zwiedzających w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pozostają do dalszego respektowania w obiektach wystawienniczych Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny  (zwanego dalej również jako Muzeum).
 2. W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się na czas trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowe obostrzenia w zakresie uczestnictwa odbiorców w przedsięwzięciach kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wraz
  z oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny w celu zapewnienia właściwych warunków reżimu sanitarnego:
  1) osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych uczestników przedsięwzięć, zwiedzających oraz pracowników Muzeum proszone są o nie korzystanie w tym czasie
  z oferty Muzeum bezpośrednio w obiektach wystawienniczych,
  2) w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa odbiorcom i pracownikom jednocześnie w wyodrębnionej sali, w której organizowane jest przedsięwzięcie może przebywać maksymalnie 1 osoba na 2,5 m2, natomiast w przypadku organizacji przedsięwzięć w przestrzeni otwartej niezbędne jest zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami min. ok. 1,5 m.
  3) ilość uczestników danego przedsięwzięcia odbywającego się w wyodrębnionych salach nie wlicza się do limitu zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w obiektach wystawienniczych Muzeum, określonych odrębnym zarządzeniem.
  4) Muzeum zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sal wystawienniczych ze zwiedzania w trakcie realizacji przedsięwzięć kulturalno-upowszechnieniowych.
  5) uczestnicy przedsięwzięć kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych w Muzeum mają obowiązek:
  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) z wyjątkiem osób wskazanych w § 24 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz.1356 z późn. zm.), tj. w szczególności dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do obiektu płynem dostępnym dla zwiedzających Muzeum (płyny dostępne w okolicach wejścia do obiektu),
  • zachowania min. ok. 1,5 m dystansu w stosunku do innych osób przebywających w obiektach Muzeum,
  • unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, tj. poręczami, klamkami itp.,
  • korzystanie z wind dostępnych w Muzeum jedynie przez osoby niepełnosprawne lub starsze, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z klatek schodowych,
  • stosowania się do bezpośrednich zaleceń ochrony i pracowników obsługi ekspozycji wystaw oraz prowadzących dane przedsięwzięcie.

6) brak możliwości korzystania z szatni w obiektach Muzeum,
7) brak możliwości organizowania przez Muzeum poczęstunku podczas przedsięwzięć kulturalno-upowszechnieniowych,
8) zachowanie ostrożności i higieny w przypadku korzystania z toalet dostępnych dla zwiedzających, w szczególności prawidłowe mycie rąk zgodnie z dostępnymi wytycznymi,
9) sale, w których odbywały się dane przedsięwzięcia kulturalno-upowszechnieniowe przed i po przedsięwzięciu podlegają wietrzeniu i dezynfekcji.

3. Uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalno-upowszechnieniowych organizowanych przez Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszych dodatkowych obostrzeń oraz Regulaminu zwiedzania

 

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU ZWIEDZANIA DOSTĘPNA POD ADRESEM:
http://muzeum.opole.pl/regulamin-zwiedzania/


Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

 1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

 1. Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 1. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

– bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

– zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

 1. Ważne telefony:
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu

Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głubczycach

Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku

Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach

Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Namysłowie

Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie

Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie

Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku

Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

 • Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)

800 -190- 590

 1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
 2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
 • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800