Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim

Bioróżnorodność - góra - KOL

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Gminą Pokój, Filharmonią Opolską, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej,
realizuje projekt pn.

„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem
do edukacji ekologicznej i ochrony
bioróżnorodności w województwie opolskim”

Termin realizacji projektu: od lipca 2015 r. do czerwca 2017 r.

Wartość projektu: 5 237 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 341 350,00 PLN

Celem projektu jest ochrona, przywrócenie i wzmocnienie
różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego
poprzez następujące działania:

  • inwentaryzację ważek województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych prawem krajowym oraz międzynarodowym, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt oraz figurujących na Czerwonej Liście Ważek Polski, gatunków rzadkich w skali kraju i regionu, parasolowych i wskaźnikowych,
  • inwentaryzację zadrzewień przydrożnych pod kątem występowania chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków (pachnicy dębowej, kozioroga dębosza, jelonka rogacza oraz ptaków i nietoperzy) oraz ich siedlisk,
  • prace pielęgnacyjne na najcenniejszych okazach drzew oraz przebudowę istniejących zadrzewień mające na celu na poprawę stanu siedlisk gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych,
  • budowę i przebudowę infrastruktury ścieżki przyrodniczo–dydaktycznej w celu zaprezentowania najciekawszych fragmentów krajobrazowo–przyrodniczych w parku krajobrazowym i prowadzenia edukacji ekologicznej bezpośrednio w terenie,
  • modernizację i doposażenie sal edukacyjno-wystawienniczych Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego,
  • przebudowę Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością „Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy,
  • akcję edukacyjno–informacyjną, której celem będzie zaznajomienie mieszkańców województwa opolskiego z bogactwem form życia występujących na Opolszczyźnie oraz ze skutkami powodowanymi przez utratę różnorodności biologicznej.

 

bio-opis
Bioróżnorodność - dół - KOL